Vytisknout tuto stránku

Usnesení z Rady města Uherský Ostroh č. 4/2019

01 bře 2019
Zveřejněno v Usnesení rady města
Číst 587 krát

                                                                        USNESENÍ

             ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 4/2019 konané dne 18.02.2019

 

A. Rada města schvaluje:

R/2019/4/A/1 - rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene spočívající ve vybudování „Sdružené kanalizační přípojky - Němcovi č. p. 3“, na pozemcích parc. č. 1534, 105/1, 722/2 a st. pl. č. 4. v k. ú. Kvačice.

R/2019/4/A/2 - rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení časově neomezeného věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., za účelem  umístění, provozování, a udržování, distribuční soustavy – obnova vedení NN na pozemcích parc. č. 191/12, 179/7 v k. ú. Uh. Ostroh. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 15.200 Kč + DPH.

R/2019/4/A/3 - rada města schvaluje provedenou inventarizaci majetku města Uh. Ostroh k 31.12.2018 v celkové hodnotě 699.451.042,73 Kč bez výhrad.

R/2019/4/A/4 - rada města schvaluje přijetí finančního účelově určeného daru pro ZŠ Uh. Ostroh, p. o., ve výši 5.500 Kč od dárců na činnost oddílu sportovní gymnastiky. V souladu s občanským zákoníkem si dárci nepřejí být zveřejněni.

R/2019/4/A/5 - rada města schvaluje smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 5, Kostelní č. p. 155, Uh. Ostroh, panu xxx od 01.03.2019 do 28.02.2020.

R/2019/4/A/6 - rada města schvaluje smlouvu o nájmu sociálního bytu č. 1, Kostelní č. p. 155, Uh. Ostroh, panu xxx od 01.03.2019 do 28.2.2020.

R/2019/4/A/7 - rada města schvaluje Směrnici č. 2/2019 pro nakládání s osobními údaji s účinností od 20.02.2019.

R/2019/4/A/8 - rada města schvaluje Směrnici č. 3/2019 Provozní řád IT s  účinností od 20.02.2019.

R/2019/4/A/9 - rada města schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

R/2019/4/A/10 - rada města schvaluje jednání zastupitelstva města ve středu 13.03.2019 od 18.00 hod. na zámku v Uh. Ostrohu.

 

C. Rada města doporučuje:

R/2019/4/C/1 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o zařazení do seznamu podporovaných nemovitostí rodinný dům č. p. 616 v k. ú. Ostrožské Předměstí, dle Směrnice pro Fond rozvoje bydlení článek 5 bod 1, kterou podali xxx. Záměrem je demolice neobydleného rodinného domu a stavba nového rodinného domu.

R/2019/4/C/2 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o zařazení do seznamu podporovaných nemovitostí pozemek parc. č. 90 v k. ú. Ostrožské Předměstí, dle Směrnice pro Fond rozvoje bydlení článek 5 bod 3, kterou podali xxx. Záměrem je výstavba rodinného domu na historicky zasíťovaném pozemku.

R/2019/4/C/3 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyplacení příspěvku ve výši 100.000 Kč dle Směrnice pro Fond rozvoje bydlení článek 7, bod 2 na rekonstrukci rodinného domu č. p. 171, ul. Moravní, v k. ú. Uh. Ostroh.

R/2019/4/C/4 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyplacení příspěvku ve výši 150.000 Kč dle Směrnice pro Fond rozvoje bydlení článek 7, bod 1 na novostavbu rodinného domu č. p. 935, ul. Dlouhá, v k. ú. Ostrožské Předměstí.

R/2019/4/C/5 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyplacení příspěvku ve výši 150.000 Kč dle Směrnice pro Fond rozvoje bydlení článek 7, bod 1, na novostavbu rodinného domu č. p. 261, ul. Hliníky, v k. ú. Kvačice.

R/2019/4/C/6 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu:  

převod části nevyčerpaného úvěru z r. 2018 do rozpočtu r. 2019, zaúčtování:

zvýšení výdajové části rozpočtu § 6409 Ostatní činnost - rezerva ve výši                                6.600.000 Kč

zápis na pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši                                          6.600.000 Kč

R/2019/4/C/7 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu:   

převod přebytku hospodaření k 31.12.2018 do rozpočtu r. 2019, do fondů a do rezervy:

zápis na položce 8115 Změna stavu  krátkodobých fin. prostředků ve výši                             4.508.500 Kč

převod na účet Sociálního fondu § 6171 ve výši                                                                     135.000 Kč

převod na účet Fondu rozvoje bydlení § 3611 ve výši                                                             431.000 Kč  

převod na účet Fondu sportu § 3412 ve výši                                                                          363.500 Kč

převod na účet Fondu kultury a zájmových organizací § 3392 ve výši                                        417.000 Kč

povýšení výdajové části rozpočtu § 6409 Ost. činnost – rezerva ve výši                                  3.162.000 Kč

R/2019/4/C/8 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu:    

převod zvýšeného příjmu z daně z hazardních her v r. 2018 do Fondu kultury a zájmových organizací
a Fondu sportu, zaúčtování:

povýšení výdajové části rozpočtu u § 3392 Zájmová činnost v kultuře (Fond kultury) o                68.000 Kč

povýšení výdajové části rozpočtu u § 3412 Sport. zařízení v majetku obce (Fond sportu) o         102.000 Kč

snížení výdajové části rozpočtu u § 6409 Ostatní činnost – rezerva o                                        170.000 Kč

R/2019/4/C/9 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu:     

úprava rozpočtovaných příjmů i výdajů za poplatky fakturované obcím Ostrožská Nová Ves
a Ostrožská Lhota za projednávání přestupků, zaúčtování:

povýšení příjmové části rozpočtu u pol. 4121 Neinvest. transfer od obcí o                                    10.500 Kč

povýšení výdajové části rozpočtu u § 6171 Činnost místní správy o                                             10.500 Kč

R/2019/4/C/10 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu v rozpočtu:    

úprava rozpočtované výše finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce, zaúčtování:

povýšení příjmové části rozpočtu u pol. 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu o

                                                                                                                                           233.600 Kč

povýšení výdajové části rozpočtu u § 6171 Činnost místní správy o                                           233.600 Kč

R/2019/4/C/11 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 1/2019 Noční klid.

R/2019/4/C/12 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení ul. Hliníky (i za koleje) v k. ú. Kvačice.

 

E. Rada města bere na vědomí:

R/2019/4/E/1  - rada města bere na vědomí provoz MŠ Sídliště, p. o., o hlavních prázdninách od 05.08.2019 do 23.08.2019.

R/2019/4/E/2 - rada města bere na vědomí provoz MŠ s křesť. výchovou, p. o., o hlavních prázdninách  od 01.07.2019 do 19.07.2019.

 

Ing. Hana Příleská v. r.                                                                                 Ing. Pavel Vlk v. r.

místostarostka                                                                                             radní                                    

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Úplné znění usnesení ze schůze rady města je k dispozici pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.