Vytisknout tuto stránku

Hospodářsko-správní odbor

 

Vykonává činnost v oblasti přenesené i samostatné působnosti. Zajišťuje činnost na úseku finančním, sociálním, matriky a evidence obyvatel, podatelny a evidence majetku.

 

Finanční úsek zahrnuje nejrozsáhlejší činnost z uvedených oblastí:

 • odpovídá za přípravu a zpracování návrhu rozpočtu na daný rok, navrhuje a připravuje změny v rozpočtu, sleduje plnění rozpočtu,
 • předkládá zprávy o plnění rozpočtu a hospodaření města radě a zastupitelstvu města,
 • vede podvojné účetnictví podle účetní osnovy v souladu s rozpočtovou skladbou,
 • provádí fakturaci a likvidaci faktur,
 • vede mzdovou agendu,
 • zajišťuje zápisy a usnesení ze zasedání Rady a Zastupitelstva města; usnesení distribuuje a zveřejňuje na www stránkách města a v Ostrožských listech,
 • eviduje prodej pozemků a majetku, pronájem pozemků a ostatních nemovitostí,
 • vykonává správu místních poplatků podle zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle platných obecně závazných vyhlášek města /místní poplatky za svoz TDO, ze psů, ze vstupného, ubytovací poplatky/,
 • provádí vymáhání pohledávek, vede evidenci finančních pohledávek a závazků města,
 • vydává rozhodnutí na povolení výherních hracích přístrojů, vede jejich evidenci včetně správních  poplatků,
 • eviduje hlášení veřejné hudební produkce,
 • zpracovává smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku a smlouvy o půjčce z bytového fondu pro občany, kterým byl zastupitelstvem města schválen příspěvek nebo půjčka na modernizaci nemovitosti; vede jejich evidenci včetně měsíčních splátek,
 • vede evidenci vyhlášek města,
 • zajišťuje hlášení rozhlasem, inzerci, informace na úřední desce a internetu,
 • zajišťuje chod rekreačního střediska, vede evidenci účastníků pobytu,
 • odpovídá za finanční odvody z rekreačního střediska,
 • připravuje podklady pro banky při uzavírání úvěrových smluv v rámci schváleného rozpočtu, zajišťuje pravidelné splácení jistin a úroků,
 • zabezpečuje veškeré vztahy s bankami a jinými finančními institucemi,
 • zabezpečuje styk s pojišťovnami při pojištění nemovitostí města, úrazového pojištění zaměstnanců městského úřadu a pojištění odpovědnosti za škody,
 • spolupracuje s finančním a kontrolním výborem.

 

Sociální úsek – V souvislosti  se  sociální reformou byly od 1.1.2012 z Městského úřadu v Uherském Ostrohu převedeny veškeré sociální dávky na Úřad práce ČR.  Na městském úřadě však nadále zůstává agenda sociální práce a je vykonávána  pro  město Uherský Ostroh, obce Ostrožskou Novou Ves a Ostrožskou Lhotu.

Sociální práce je zaměřena pro lidi, kteří potřebují pomoc, kterým se nedaří řešit svou nepříznivou životní situaci vlastním úsilím, jsou ohroženi sociálním vyloučením. Tato práce je zaměřena na pomoc s problémy lidí, kteří se ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, jsou ohroženi ztrátou bydlení apod.

Do obydlí klienta může vstoupit pouze s jeho souhlasem, prokáže-li se služebním průkazem.

Na Městském úřadě v Uherském Ostrohu, Zámecká 24, vykonává sociální práci sociální pracovnice paní Mgr. Soňa Ondryášová, tel. 572430527. 

Pracovnice na sociálním úseku spolupracuje s  úřadem pověřeným výkonem sociálně právní ochrany dítěte.

 

Podatelna  a evidence majetku města

Podatelna:

 • evidence veškeré došlé a odeslané pošty,
 • evidence elektronické, datové pošty,
 • evidence spotřeby pohonných hmot služebních vozů,
 • evidence žádostí o informaci dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a směrnice 1/2000 Městského úřadu k provedení zákona 106/1999 Sb.

Majetek města:

 • zařazení majetku města v souladu se zákonem o účetnictví,
 • vede evidenci návrhů na vyřazení majetku, odprodej materiálu,
 • připravuje podklady pro inventarizaci, zpracovává ukončenou inventarizaci.

 

Matrika a evidence obyvatel

a) matriční agenda

 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí,
 • vede sbírku listin pro svůj územní obvod,
 • provádí zápisy do matričních knih,
 • zavádí matriční události do Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR,
 • vydává matriční doklady, jejich druhopisy a umožňuje nahlížení do matrik,
 • vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách,
 • zajišťuje občanské sňatky, vydává osvědčení k církevnímu sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu,
 • podílí se na přípravě vítání občánků, jubilejních svateb a setkání rodáků,
 • přijímá žádosti o zápisy matričních událostí do zvláštní matriky a vyhotovuje podklady k jejich zápisům do zvláštní matriky,
 • vydává rozhodnutí ve věcech změny jména a příjmení,
 • provádí dodatečné změny a záznamy v matričních knihách,
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů,
 • vybírá a odvádí správní poplatky na úseku matriky, vidimace a legalizace.


b) evidence obyvatel

 • přihlašuje občany k trvalému pobytu na území města,
 • vydává rozhodnutí o rušení místa trvalého pobytu,
 • zpracovává údaje v informačním systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR,
 • zpracovává žádosti o vydání údajů z informačního systému evidence obyvatel,
 • zpracovává žádosti o zprostředkování kontaktu,
 • vybírá a odvádí správní poplatky na úseku evidence obyvatel.


c) volební agenda

 • plní úkoly a činnosti svěřené úřadu jednotlivými volebními zákony.