Vytisknout tuto stránku

Povinně zveřejňované informace podle zákona o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad Uherský Ostroh informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Městského úřadu Uherský Ostroh.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie příjemců

Doba uchování

Odbor výstavby a životního prostředí

Ukládání sankcí dle zákona o přestupcích

Jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště, adresa pro doručování

Oprávněná úřední, osoba, orgány činné v trestním řízení, soudy, členové komise

20 let

Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování; účastník řízení

Zákazníci (klienti) – žadatelé o informace a jejich zástupci

5 let

Vydávání prvoinstančních rozhodnutí ve správním řízení

adresní a identifikační údaje účastníka řízení

Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání, orgány provádějící přezkum rozhodnutí

5 let

Vyjádření, stanoviska, připomínky

adresní a identifikační údaje účastníka řízení

Město Uh. Ostroh, fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby

5 let

Vydávání jiných opatření dle stavebního zákona

Jméno, příjmení, účastníků, jež se to týká, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování,

Účastníci řízení a oprávněné osoby

20 let

oddělení ŽP - kniha rozhodnutí

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

Dotčené osoby

Dotčené osoby, úřední osoby

Bez omezení

Vyjádření dle ust. § 15

Stavebního zákona

Jméno , příjmení, bydliště,

Speciální stavební

Úřady

5 let

Správní řízení

Jméno, příjmení, adresa, datum narození

Dotčené osoby

Úřední osoby, Dotčené osoby

20 let

Vyjádření

Žadatel,

jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

žadatel, projektant, dotčené orgány státní správy

 

Kniha evidence vydaných rozhodnutí a jiných opatření dle

Stavebního zákona

Žadatel, jména příjmení, datum narození, bydliště, druh stavby, umístění stavby

Úřední osoby

20 let

Hospodářsko správní odbor

Vyřizování stížností

500/2004 Sb.správní řád

Stěžovatel,

adresní a identifikační údaje

Odbory Investiční

HSO

OVa ŽP

5 let

Opatrovník osob neznámého pobytu

500/2004 Sb. správní řád

Účastník správního řízení s neznámým pobytem

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO/Mat.

10 let

Legalizace, vidimace

Ověřování pravosti podpisu,ověřování shody opisu nebo kopie s listinou –ověřování pravosti

21/2006 Sb. vyhl.36/2006 Sb.

Žadatel

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO / Ma

10 let

Výkon matriční agendy

301/2000 Sb. o matrikách ,jménu a příjmení

Občané

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO/Ma

I 100 let od posledního zápisu v matriční knize

Seznam voličů

62/2003 Sb.o volbách do Evropského parlamentu

Voliči

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO/Ma

5 let

Seznam voličů

491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstvech obcí

Voliči s trvalým pobytem ve městě

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO/Ma

5 let

Poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi 111/2006 Sb., o pomoci v hmot. nouzi

Žadatelé o pomoc v hmotné nouzi

Adresní a identifikační údaje

Citlivé údaje

Odbor HSO/ Soc.

15 let

Správa místních poplatků

280/2009 Sb.,

daňový řád

Poplatníci

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO/ Ekonom.

5 let

Evidence dokumentů

499/2004 Sb.,

o archivnictví a spisové službě

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO/podatelna

5 let

Dohled nad hospodařením příspěvkový org.

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz.rozpočtů

563/91Sb., o účetnictví

128/2000 Sb.o obcích

Adresní a identifikační údaje

Popisné údaje

Odbor HSO/ Ekonom.

5 let

Kontrola hospodaření

128/2000 Sb. O obcích

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úz.rozpočtů

563//1991 Sb., O účetnictví

Adresní a identifikační údaje

Popisné údaje

Odbor HSO/Ekonom.

5 let

Evidence obyvatel

133/2000 Sb.,

Žadatelé

Adresní a identifikační údaje

Citlivé údaje

Odbor HSO/Mat.

50 let od úmrtí

nebo odstěhování občana

Pojistné a nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnuté dotaci

128/2000Sb., o obcích

40/1964 Sb., občanský zákoník

513/1991 Sb., obchodní zákoník

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO/ Ekonom.

5 let

Personální a mzdová agenda,

262/2006 Sb., Zákoník práce

582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpeční

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zaměstnanci města

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO/Mzdové

50 let

Smlouvy o nájmu nemovitostí 40/1964 Sb., občanský zák.

Adresní a identifikační údaje

Odbor HSO/Ekonom.

5 let

Odbor investic a místního hospodářství

Uplatňování práv a povinností jako zadavatele veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Adresní a identifikační údaje: Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, Adresa pro doručování, IČ, DIČ, Informace o zápisu v ŽR nebo OR či jiném rejstříku; Popisné údaje: Číslo účtu, banka, u níž je účet veden; dodavatelé, zájemci nebo uchazeči o veřejnou zakázku

Město Uh. Ostroh, subjekty veřejné správy na základě zvláštního zákona, subjekty, které prokáží právní zájem (uchazeči o veřejnou zakázku), soudy

5 let

Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování; účastník řízení

Zákazníci (klienti) – žadatelé o informace a jejich zástupci

5 let

Vydávání prvoinstančních rozhodnutí ve správním řízení

(vedení řízení dle zákona č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích včetně prováděcích vyhlášek a zák.č. 500/2004 Sb. Správní řád)

adresní a identifikační údaje účastníka řízení – dotčené osoby

Účastníci řízení, osoby oprávněné nahlédnout do spisové dokumentace na základě zákona, orgány rozhodující o odvolání, orgány provádějící přezkum rozhodnutí

bez omezení

Vyjádření, stanoviska, připomínky

adresní a identifikační údaje účastníka řízení

Město Uh. Ostroh, MěÚ Uh. Ostroh, fyzické a právnické osoby jako dotčené osoby, projektanti

5 let

Evidence nájemců bytových a nebytových prostor

adresní a identifikační údaje nájemce

Město Uh. Ostroh, úřední osoby, dotčené osoby

5 let po ukončení nájmu

Evidence účastníků smluvních vztahů a smluv

Jméno,příjmení, rodné číslo, bydliště, číslo účtu a název peněžního ústavu

Účastníci smluvních vztahů

Město Uh. Ostroh, správní orgány, soudy

Bez omezení

Vedení pořadníku zájemců o byt v DCHB

jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa, datum narození, údaje o zdravotním stavu (diagnóza), údaje o příjmu, údaje o spolubydlících osobách

Fyzické osoby

Komise RM pro sociální služby, Rada města, soc. odbor MěÚ Uh.Hhradiště

5 let

Obecně prospěšné práce, veřejně prospěšné práce, veřejná služba

Jméno, příjmení, datum narození, adresa

Fyzické osoby

Probační a mediační služba, Městský úřad Uh. Ostroh, soudy

5 let

nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o věcném břemeni, smlouva o budoucí smlouvě

žadatel

titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

orgány města, správce domů, katastrální úřad, soudy

Bez omezení

Odbor kultury

Žádost o dotace

(elektronicky)

osobní údaje k identifikaci žadatele - název, IČO, jméno, příjmení, titul statutárního zástupce, adresa sídla, číslo účtu a název peněžního ústavu žadatele

Zlínský kraj, Nadace D-K-S

5 let

Evidence Smluv na kult. vystoupení

(elektronicky, pís. formou)

Jméno, Příjmení, Adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, popř. IČO

Orgány města

5 let

Evidence jubilantů do Společ. kroniky

(elektronicky, pís. formou)

Osobní údaje – jméno, příjmení, adresa bydl., datum narození

Orgány města

1 rok

kartotéka čtenářů

(elektronicky a písemně)

adresní a identifikační údaje:

příjmení, jméno, datum narození, číslo průkazu totožnosti, adresa bydliště, pracovní zařazení, vzdělání, e-mail, tel.

Pro vlastní účely knihovny

Po dobu trvání registrace

evidence smluv k akcím

(elektronicky)

adresní a identifikační údaje: příjmení, jméno, adresa bydliště

Orgány města

5 let