Vytisknout tuto stránku

Povinně zveřejňované informace MěÚ Uherský Ostroh

1. Název    Město Uherský Ostroh
2.

Důvod a způsob založení

 

Město Uherský Ostroh jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3.

Organizační
struktura

 

Starosta města
Místostarosta města

Zastupitelstvo města - 21 členů

- Kontrolní výbor - 3 členové
- Finanční výbor - 3 členové 

Rada města - 5 členů

- Komise Fondu kultury a zájmových organizací
- Komise Fondu sportu
- Komise školství
- Komise pro rozvoj města

Městský úřad

- tajemník
- Hospodářsko-správní odbor
- Odbor investic a místního hospodářství
- Odbor stavebního úřadu a přestupkové agendy
- Odbor kultury 

Příspěvkové organizace zřizované městem
- Základní škola, příspěvková organizace, IČ 70938172
- Mateřská škola, příspěvková organizace, IČ 70938156
- Mateřská škola s křesťanskou výchovou, příspěvková organizace, IČ 70938164
- Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, IČ 75080621

4. Kontaktní spojení   

Kontaktní údaje města

4.1 Kontaktní poštovní adresa  

Město Uherský Ostroh
Zámecká 24
Uherský Ostroh
687 24

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  

Město Uherský Ostroh
Zámecká 24
Uherský Ostroh
687 24

Městská policie Uherský Ostroh
nám. Sv. Ondřeje 14
Uherský Ostroh
687 24

4.3 Úřední hodiny  

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Uterý: 12:30 - 14:30
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 12:30 - 14:30
Pátek: NEÚŘEDNÍ DEN 

4.4 Telefonní čísla  

Městský úřad - podatelna: +420 572 430 521
Starosta: +420 572 430 522
Místostarosta: +420 572 430 524
Hospodářsko - správní odbor: +420 572 430 534
Odbor investic a místního hospodářství: +420 572 430 539
Odbor stavebního úřadu a přestupkové agendy: +420 572 430 531
Odbor kultury: +420 572 430 538

Telefonní seznam kontaktů městského úřadu.

4.5 Adresa internetových stránek   www.uhostroh.cz
4.6 Adresa podatelny  

Město Uherský Ostroh
Zámecká 24
Uherský Ostroh
687 24

Odkaz na přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě.

4.7 Elektronická adresa podatelny   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Datová schránka   vm7bs3x
5. Případné platby lze poukázat  

1222721/0100
Platby v hotovosti nebo platební kartou lze uhradit na pokladně městského úřadu v úředních hodinách.

6.  

00291480

7. Plátce daně z přidané hodnoty   CZ00291480
8. Dokumenty    
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  

Územní plán města
Střednědobý výhled rozpočtu
Povodňový plán
Program rozvoje města
Zpráva o přezkoumání hospodaření města

8.2 Rozpočet  

Rozpočty města za jednotlivá období

9. Žádosti o informace  

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8). 

Podání žádosti o informace.

10. Příjem podání a podnětů  

Ústní žádosti, stížnosti, návrhy, podněty nebo jiné dožádání lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1)
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8). 

11. Předpisy    
11.1 Nejdůležitější používané předpisy  

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Do právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města je možné nahlédnout na městském úřadě v úředních hodinách.

11.2 Vydané právní předpisy  

Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města, odkaz zde.
Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

12. Úhrady za poskytování informací  

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací   Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací   Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 8758/2022
13. Licenční smlouvy    
13.1 Vzory licenčních smluv   Vzory licenčních smluv nejsou žádné.
13.2 Výhradní licence   Město v tuto dobu nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Výroční zpráva za uplynulá období.

 

Poznámky:

- Kde je v tomto dokumentu použita zkratka "InfZ", je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.