Vytisknout tuto stránku

Povinně zveřejňované informace MěÚ Uherský Ostroh

1. Název    Město Uherský Ostroh
2.

Důvod a způsob založení

 

Město Uherský Ostroh jako základní územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3.

Organizační
struktura

 

Starosta města
Místostarostka města

Zastupitelstvo města - 21 členů

- Kontrolní výbor - 3 členové
- Finanční výbor - 3 členové 

Rada města - 7 členů

- Komise Fondu kultury a zájmových organizací
- Komise Fondu sportu
- Komise školství
- Komise pro rozvoj města

Městský úřad

- tajemník
- Hospodářsko-správní odbor
- Odbor investic a místního hospodářství
- Odbor stavebního úřadu
- Odbor kultury 

Příspěvkové organizace zřizované městem
- Základní škola, příspěvková organizace, IČ 70938172
- Mateřská škola, příspěvková organizace, IČ 70938156
- Mateřská škola s křesťanskou výchovou, příspěvková organizace, IČ 70938164
- Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, IČ 75080621

4. Kontaktní spojení   

Kontaktní údaje města

4.1 Kontaktní poštovní adresa  

Město Uherský Ostroh
Zámecká 24
Uherský Ostroh
687 24

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu   Město Uherský Ostroh
Zámecká 24
Uherský Ostroh
687 24
4.3 Úřední hodiny  

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Uterý: 12:30 - 14:30
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 12:30 - 14:30
Pátek: NEÚŘEDNÍ DEN 

4.4 Telefonní čísla  

Obecní úřad: 572 430 521
Starosta: 572 430 522
Místostarostka: 572 430 524
Hospodářsko - správní odbor: 572 430 534
Odbor investic a místního hosp.: 572 430 539
Odbor výstavby a ŽP: 572 430 531
Odbor kultury: 572 430 538

4.5 Číslo faxu   572 591 119
4.6 Adresa internetové stránky   www.uhostroh.cz
4.7 Adresa e-podatelny   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Další elektronické adresy   Datová schránka: vm7bs3x
5. Případné platby lze poukázat  

1222721/0100
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně městského úřadu v úřední hodinách.

6.  

00291480

7. DIČ   CZ00291480
8. Dokumenty    
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  

Územní plán města
Střednědobý výhled rozpočtu
Povodňový plán
Program rozvoje města
Zpráva o přezkoumání hospodaření města

8.2 Rozpočet  

Rozpočty města za jednotlivá období

9. Žádosti o informace   Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).
10. Příjem žádostí a dalších podání  

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě města v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1)
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8). 

11. Opravné prostředky  

Proti rozhodnutí města, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým město odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ. 

§ 16 Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí lze podat odvolání.

 1. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti.
 2. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
 3. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce/města při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 1. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 2. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 1. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 2. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinnému subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

 1. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

 1. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 2. Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odst. 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
 3. Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
12. Formuláře  

Formuláře, kterými se lze obracet na město, jsou přístupny zde.
Tyto formuláře lze získat také na městském úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací   https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace
14. Předpisy    
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy  

Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města, odkaz zde.
Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací  

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací   Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací   Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla doposud přijata.
16. Licenční smlouvy    
16.1 Vzory licenčních smluv   Vzor licenční smlouvy dostupný zde.
16.2 Výhradní licence   Město v tuto dobu nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Výroční zpráva za uplynulá období.

 

Poznámky:

- Kde je v tomto dokumentu použita zkratka "InfZ", je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.